Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.skillflex.be. Dit is een website voor de diensten aangeboden door Skillflex People bvba, met KBO nummer 0669.836.567, en met maatschappelijke zetel te Mosvennedreef 7, 3140 Keerbergen en vestigingsadres te Hanswijkstraat 3 - 5, 2800 Mechelen, hierna genoemd Skillflex.

1. Toepassingsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op bovenvermelde website, een eventuele nieuwsbrief en/of accountplatform. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe websitetoepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige gebruiksvoorwaarden. Het is sterk aangeraden om naast deze gebruiksvoorwaarden ook de privacyverklaring met cookie policy te raadplegen, welke eveneens op de website zijn terug te vinden. Door uw bezoek aan de website, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de site.

2. Informatie-weergave

Alle gegevens op de site worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, desondanks kunnen fouten of leemten mogelijk zijn. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies kan onze onderneming geen garanties geven omtrent de accuraatheid, toereikendheid en volledigheid van de informatie die wordt aangeboden. Daarom wijst Skillflex alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot het gebruik van interactieve toepassingen. De informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De gebruiker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

3. Intellectuele rechten

De teksten, het logo, de afbeeldingen, codes, de informatie, interactieve toepassingen etc horen toe aan Skillflex en zijn wettelijk beschermd door het auteursrecht. Het kopiëren, verzenden, publiceren, distribueren, verkopen, aanpassen of wijzigen van de website, informatie of een deel ervan, op welke wijze dan ook is behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Skillflex verboden.

4. Gedrag van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe de websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten te gebruiken conform een “goede huisvader”, volgens deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet-en regelgeving.

Het is verboden de diensten te gebruiken op een wijze die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, obsceen, onwettig, lasterlijk of bedreigend materiaal of materiaal dat aanzet tot racisme of xenofobie te verzenden of te uploaden, materiaal met een commerciële, publicitaire of promotionele boodschap te verzenden of te uploaden.

De websites, onderdelen of andere toegankelijke diensten mogen niet worden gebruikt om reclame, “junk mail”, spam, ongevraagde kettingbrieven of elk ander bericht dat zichzelf vermenigvuldigt of dat ongewenst is te verzenden of te uploaden. Ze mogen evenmin worden gebruikt op een wijze die de website, de diensten of de prestaties van derden verstoort, beschadigt of hindert vb. door middel van de overdracht van onredelijk grote bestanden, ze mogen niet worden gebruikt om virussen of andere schadelijke programma’s te verzenden of te uploaden.

De gebruiker zal ook geen gebruik maken van “deep links”, “robots” of enige andere technologie waardoor de website of de inhoud ervan wordt aangewend voor een andere doeleinde dan waarvoor deze wordt aangeboden/weergegeven op de website. De gebruiker mag ook geen toegang verschaffen tot inhoud op de website die niet voor hem bestemd is, bijvoorbeeld door “hacking”, “password-mining” of andere techniek. Verder zal de gebruiker de eventuele kwetsbaarheid van de website niet testen.

5. Plichten van Skillflex t.a.v. de website

Onze onderneming stelt alles in het werk om de toegang en de goede werking van de websites te garanderen. Dit betreft echter uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Onze onderneming kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of enige beperking in gebruik, etc. Zij kiest naar eigen goeddunken de technische middelen die nodig zijn om de toegang en goede werking optimaal te verzekeren.

Onze onderneming tracht binnen haar mogelijkheden en op evenredige wijze in beveiliging van de websites te voorzien. Ondanks alle inspanningen kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van eventuele gegevens, vb. wanneer de website of servers worden aangevallen door derden.

6. Sociale media en andere links

Op de website kunnen links naar sociale media zijn opgenomen. Bij het gebruik van deze websites dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media sites nageleefd te worden. Het zijn interactieve sites, onze onderneming heeft bijgevolg niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites en kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.

Dezelfde bepaling is van toepassing op eventuele links naar andere websites of pagina’s van partners/derden. Het plaatsen van links naar deze sites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Onze onderneming verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud en andere kenmerken van de websites en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gehouden noch voor schade door het gebruik ervan. Er wordt dan ook eveneens verwezen naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende sites.

7. Wijzigingen

Skillflex reserveert het recht om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Wanneer u gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) gebruiksvoorwaarden. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt. De laatste versie dateert van juni 2018.

8. Contact

Hebt u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via het contactformulier of de contactgegevens die op de website zijn terug te vinden.